طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ _
یک رو 20 × 9 20 × 9 1000 8 روز کاری -
یک رو 20 × 9 20 × 9 3000 8 روز کاری -
یک رو 20 × 9 20 × 9 6000 8 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ _
یک رو 20 × 9 20 × 9 1000 8 روز کاری -
یک رو 20 × 9 20 × 9 3000 8 روز کاری -
یک رو 20 × 9 20 × 9 6000 8 روز کاری -